Ru En

Team

Timofey Slyozkin

Managing Partner

Alexander Mozdykov

Managing Partner

Ivan Slyozkin

Managing Partner

Natalia Trubnikova

Sales Director

Marina Nikulina

Deputy Sales Director

Natalia Verina

Import Director

Natalia Lukashina

Division Manager

Anastasiya Shebeko

Project Manager

Yevgenia Pavlova

Purchasing Manager

Olga Zolotareva

Chief Accountant

Yelena Panachevnaya

Accountant

Alexander Danilov

Alexander Kopalov